ramverkslogga_burlov.gif

 

Kommunfullmäktige 2017-06-19

Det parlamentariska läget i riket med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en minoritetsregering gör den ekonomiska situationen osäker, inte minst för kommunerna. För att balansera denna oförutsägbarhet måste kommunen ha beredskap för oförutsedda händelser vilka kan inverka menligt på̊ ekonomin.

Förskola och skola

Alla barn och elever som går i förskola eller skola i Burlöv ska utvecklas maximalt och stimuleras till nyfikenhet och lust att läsa. En utmaning för kommunen är att se till att kvaliteten även fortsättningsvis är mycket hög. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete kan vi se inom vilka områden särskilda insatser kan behöva göras för att säkra en god verksamhet för Burlövs barn och elever.

Aktiv näringslivspolitik

Vision Burlöv betonar vikten av ett väl fungerande näringsliv och vi vill ytterligare förbättra förutsättningarna för ett gott företagsklimat. Vision Burlöv välkomnar privata initiativ inom samtliga välfärdssektorer. Tillgången till mark, planlagd för verksamheter ska vara sådan att en tillväxt i antalet arbetstillfallen möjliggörs. Tjänstemän och politiker ska ge näringslivet ett gott bemötande där kontaktvägarna är tydliga.

Här följer några av våra förslag som vänstermajoriteten (S + V +C+ MP) avslog.

Webbsändning och podd av Kf - 250.000 kr

Barnrättsstrateg - 400.000 kr

Näringslivssamordnare - 200.000 kr

Lokalhyra fritidsgård - 500.000 kr

Ungdomsgruppen 2 tj - 900.000 kr

Kvalitetsteamet 2 tj - 1.200.000 kr

Idrott och hälsa - 2.000.000 kr

Öppenvård för missbruk - 600.000 kr

Ökad kvalité för äldre - 3.000.000 kr

Södervångsskolan - 15.000.000 kr

Vi i vision Burlöv vill bevara och utveckla Södervångsskolan i Åkarp.

I vänstermajoritetens budget fanns inget om Södervångsskolan. Vilket innebär att Södervångsskolan kommer att läggas ner.

Vi i Vision Burlöv kommer att arbeta för att skolan ska finnas kvar och utvecklas, DET ÄR ETT VALLÖFTE INFÖR VALET 2018!

Men vad vill egentligen vänstermajoriteten ( S,V,MP OCH C)?

Har de några idéer för Burlövs framtid och utveckling som inte bara innebär att man säger nej till vision Burlövs förslag?

Trygg & nära, Grön & skön,
Liv & rörelse.

Vi vill gärna samtala med Dig söndagen 4 juni. Vid Kabbarpsvägen/Lundavägen mellan kl.1400-15.00 och Ostvägen /Lundavägen kl.15.00-16.00. och Dalslundsvägen/Backvägen kl.15.30-17.00. Det finns kanske frågor i närområdet som Du vill samtala om.

Nästa år 2018 är det allmänna val till fullmäktige i Burlöv. Inför detta vill vi gärna höra Dej berätta om vad vi Moderater kan göra för att leva upp till Burlövs kommunala målord.

Kanske finns det också mera akuta frågor i Ditt närområde, som Du känner för att ta upp med oss kommunalpolitiker.

Nytt från Moderaterna i Burlöv

Den 10 mars 2017 hade vi årsmöte i Burlövsmoderaterna. Den nya styrelsen har nu konstituerats och är i full gång med arbetet att sätta programmet för 2017-2018. Vilka som sitter i styrelsen hittar du under fliken ”Styrelser och Nämnder”.

Under hösten kommer vi att fortsätta med den serie av diskussioner kring aktuella lokala frågor under temat ”Diskussioner på Möllan” som vi startade i april. Diskussionerna kommer att vara öppna för alla intresserade. Håll öga på hemsidan och Facebook för närmare information längre fram.

Inom den lokala politiken i Burlöv händer väldigt lite under den nuvarande vänstermajoriteten (S/V/MP/C). Det mesta står stilla eller rör sig väldigt sakta, ibland i helt fel riktning.

Om skolan

Skolorna i Burlöv ska präglas av kunskap, trygghet och framtidstro och lägga grunden för vidare studier och jobb. Elever med behov av extra stöd skall få tillgång till nödvändiga extra resurser för att nå de uppsatta kunskapsmålen.

Vi har förnyat vår skolpolitik för att ytterligare stärka skolans fokus på kunskap. Skolan skall bli rustad för ett samhälle som ständigt förändras. Våra förslag för en modern kunskapsskola ska säkerställa att alla skolor blir bra skolor. Det fria skolvalet skall fortsätta gälla med närhetsprincipen som främsta ledstjärna och föräldrar och elever skall inte utsättas för några politikstyrda lotterier (som den styrande riksdagsmajoriteten nu vill införa) när skola skall väljas.

Om Trygghet

Trots ökande insatser från polisen känner många av Burlövs invånare av en ökad otrygghet. Att känna sig trygg är en grundläggande rättighet och en förutsättning för en god livskvalitet. För oss är trygghet ett prioriterat område där vi kontinuerligt arbetar för att kommunen skall gör nödvändiga förbättringar framför allt vad gäller utemiljön där belysning skall förbättras där det behövs. Vissa områden som behöver rustas upp och grönytor ansas så att mörka områden försvinner. I samarbete med företag, föreningar och polis skall vi göra Burlöv till en fräsch och trygg kommun både utomhus, i hemmet och på våra arbetsplatser.

medlem.pngpuff_broschyr.jpg

IMG_0734_w.png

Lars Johnson, oppositionsledare

 

​Nya Moderaterna i Burlöv | Lundavägen 59 | 232 52 Åkarp | 0708-383931 | info@nyamoderaternaburlov.se